چرا ما در بهترین زمان برای راه اندازی ” کسب و کار ” قرار داریم؟!

مقدمه ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ ،  ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻣﻘﺎﻻت از ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان وي… ادامه خواندن چرا ما در بهترین زمان برای راه اندازی ” کسب و کار ” قرار داریم؟!