در کدام قسمت از دنیای کسب و کار قرار دارید ؟ 

با جدیدترین مطالب مدیران وی ای پی در هر بخش دنیای کسب وکار خود را متحول کنید ..

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”استراتژی کسب و کار” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2Fstrategy%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581365873907{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #00c3ff url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1755″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”راه اندازی کسب وکار” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581365766648{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #00b530 url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1743″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”توسعه فردی مدیران” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581365735491{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #1b9bb5 url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1744″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”برند سازی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581366209686{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #ef5769 url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1756″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”فروش و بازاریابی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2Fsales-marketing%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581366153405{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #d60099 url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1752″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”رهبری و مدیریت کارکنان” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2Fleadership%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581366023913{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #af008f url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1753″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”دیجیتال مارکتینگ” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25ac%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586%25da%25af%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581366450571{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #3552b2 url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1751″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”سرمایه گذاری در کسب و کار” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2587-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581366403867{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #008abc url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1750″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”جذب و تامین سرمایه” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%25d8%25ac%25d8%25b0%25d8%25a8-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2587%2F|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1581366324993{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #f77300 url(http://modiranevip.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”1748″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_box_content]

مقالات مرجع

[cdb_blog_carousel slides_per_view=”3″ autoplay=”true” show_prev_next_buttons=”true” blog_query=”size:10|order_by:ID|post_type:,post|categories:66″][cdb_button title=”آرشیو همه” style=”link” size=”sm” align=”full” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%2F|||” color=”#a3abb3″]

جدیدترین ویدئوها

[cdb_blog_posts columns=”three” blog_query=”size:3|order_by:date|post_type:,post|categories:48″][cdb_button title=”آرشیو همه” style=”link” size=”sm” align=”full” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2Fvideo%2F|||” color=”#a3abb3″]

فروش ویژه

[cdb_courses_carousel posts_per_page=”6″ slides_per_view=”3″]

مقالات

[cdb_blog_posts columns=”three”][cdb_button title=”آرشیو همه” style=”link” size=”sm” align=”full” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2F%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%2F|||” color=”#a3abb3″][/cdb_box_content]

مشاوره چند دقیقه ای

[cdb_blog_posts columns=”three” blog_query=”size:3|order_by:date|post_type:,post|categories:196″][cdb_button title=”آرشیو همه” style=”link” size=”sm” align=”full” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2F%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C%2F|||” color=”#a3abb3″]

جدیدترین دوره های آموزشی

[cdb_button title=”آرشیو همه” style=”link” size=”sm” align=”full” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fshop%2F|||” color=”#a3abb3″]

جدیدترین پادکست ها

[cdb_blog_posts columns=”three” blog_query=”size:3|order_by:date|post_type:,post|categories:47″][cdb_button title=”آرشیو همه” style=”link” size=”sm” align=”full” link=”url:http%3A%2F%2Fmodiranevip.ir%2Fcategory%2Fpodcast%2F|||” color=”#a3abb3″]